История

Детската градина има над 40 -годишна история. Oткрита е през 1973 година като целодневна детска градина“Румяна Войвода“. През 1997 година от целодневна детска градина се преобразува в обединено детско заведение“Мечта“, а от 2002 година към нас са прехвърлени две седмични оздравителни групи, по –късно стават седмични групи; от учебната 2015/2016 година е разкрита и една полудневна група.С влизането на ЗПУО от 1 август 2016 година седмичните групи са закрити.

Настояще

Детската градина работи по проблемите за интегрирането на деца от различен етнически произход. ДГ „Мечта“ е детско заведение в община Кюстендил с най-много разработени и спечелени проекти.

Перспектива

Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие и създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство

Материална база

две сгради

• Централна сграда –гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №91

 6 занимални, музикален салон, медицински кабинет, компютърен кабинет, поддържат двор с 6 площадки за игра, съвременна спортна площадка за баскетбол и волейбол, кабинет на психолог,логопед и ресурсен учител, кухненски блок, административна сграда.Тук се намират групите: Матрьошка , Звънче, Ягодка, и Врабчета.

• кв. „Изток“ –гр. Кюстендил, ул. „София“ №3

 6 занимални, 6 спални, музикален салон, медицински кабинет, обширен двор, кабинет на психолог и логопед, кухненски блок, административна сграда. Тук се намират групите: Гъбка, Ябълка, Черешка, Мечо Пух, Патиланци и Детелина.

Образование

Обучението се организира и провежда в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Екипът на детското заведение осигурява:

Качествено възпитание и обучение на деца от 10 месеца до постъпване в I клас

Развитие на индивидуални възможности и качества на детската личност

Закаляване и развитие на физическа дееспособност и развитие на естествено- приложни движения на децата

Поставяне на детето в позицията на успял , чрез участие в концерти , изложби , състезания и пр

Активно участие на родителя във възпитание и обучението на децата;

Изучаваните направления в ДГ „Мечта“ са съобразени с държавния образователен стандарт за предучилищно образование:

Български език и литература

Математика

Околен свят

Изобразително изкуство

Музика

Физическо възпитание

Конструиране и технологии

ДГ „Мечта“ работи по програми и учебни помагала, утвърдени от МОН за покриване на държавния образователен стандарт за предучилищно образование. На родителите се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си извън ДОС

Здравеопазване

МЕДИЦИНСКА ГРИЖА

Здравето на детето е най-важно за всеки родител. ДГ "Мечта" осигурява медицинско наблюдение и ежедневен филтър на децата при сутрешния прием. Има оборудвани медицински кабинети. Какво включва медицинското обслужване? – Медицинските специалисти наблюдават ежедневно поведението и развитието на вашето дете. - Контролират и следят за спазването на хигиената в детската градина. - Коригират температурата и влажността на въздуха в помещенията при необходимост. - Ежедневно следят за спазване на режима – правилно редуване на обучение, време за игри, разходки, сън и хранене. - Осъществяват ежедневни прегледи, които гарантират, че детето е здраво. При първите симптоми на заболяване взимат спешни мерки. - Готови са за бърза реакция при възникване на инцидент. - Осъществяват непрекъснат контрол над храната.

Хранене

На децата се осигурява здравословна, пълноценна и разнообразна храна, която да осигурява на организма необходимите полезни вещества. Децата се хранят четири пъти дневно:  сутрешна закуска;  закуска в 10:30ч. – плод, зеленчук или фреш;  обяд – на обяд на децата се предлага първо,второ и десерт; осигурени са и допълнителни порции;  следобедна закуска;  за нощуващите групи и вечеря; В ДГ “Мечта“ държим не само на здравословния подбор на храната, но и на естетиката при хранене. Децата са в приятна обстановка, използват салфетки – знаят тяхното предназначение и начин на употреба, служат си с пълния набор от прибори. Научават се да се хранят бавно, спокойно и с наслада от храненето. Детската градина разполага със собствена кухня с отлични готвачи. Изготвя се специализирано меню от технолог, медицински специалист, домакин и готвач, което се утвърждава от директора на детската градина. Менюто е седмично и се излага на таблото на родителите. Стремежът на ръководството е да се следят нормите за балансирано хранене. Ежедневно на децата се предлагат пресни плодове и зеленчуци според сезона. Храненето се осъществява при спазване на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 2/ 07.03.2013 година за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведение и детските кухни и Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и в рамките на отпуснатите финансови средства от общината.

Нашият колектив

Екипът на ДГ е високо квалифициран и отговорен. Влага много амбиция и обич при работата с децата. Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект. Всяко дете е малка личност. Заложили сме на висококвалифицирани професионалисти като гаранция за качествено обучение и всеотдайна грижа. Освен новаторско мислене и опит най-ценна за нас е мотивацията - да се работи с много желание и любов към децата. За Вашите деца се грижат:

Ръководство на училището; 1 директор Преподавателски колектив; 15 учител, от които 1 главен учител , 11 старши учители, 3 учителя. Непедагогически персонал; 20 човека, от които 1 счетоводител, 1 ЗАС, 1 домакин, 3 готвачи, 1 помощник готвач, 2 огняри с поддръжка сгради, 11 помощник-възпитатели;